Eugen-Gomringer-Gedicht an Hausfassade
DPA/ASH Berlin/David von Becker

Eugen-Gomringer-Gedicht an Hausfassade