Frankreichs Nikola Karabatic
AP

Frankreichs Nikola Karabatic