The Hong Kong - Zhuhai - Macau Bridge is 55 kilometers long.
Liang Xu / Xinhua

The Hong Kong - Zhuhai - Macau Bridge is 55 kilometers long.