Minister Kouroumblis (r.) im Krankenhaus von Samos
privat

Minister Kouroumblis (r.) im Krankenhaus von Samos