Stephan K. vor dem Hamburger Landgericht
DPA

Stephan K. vor dem Hamburger Landgericht