Ebrahim Raisi (Aufnahme aus dem Jahr 2017)
AP

Ebrahim Raisi (Aufnahme aus dem Jahr 2017)