Leonardo Genoni (l.) und Verteidiger Roman Josi (v.)
DPA

Leonardo Genoni (l.) und Verteidiger Roman Josi (v.)