Heidenheims Patrick Mainka (l.)
DPA

Heidenheims Patrick Mainka (l.)