Festsitzendes Frachtschiff "Christiane Deymann 2" auf dem Rhein
DPA

Festsitzendes Frachtschiff "Christiane Deymann 2" auf dem Rhein