Larnaka auf Zypern
Getty Images

Larnaka auf Zypern