Vor dem Experiment: Tang Yongkang, Luo Jie, Wu Shiyun and Tong Feizhou vor dem Eintritt in die Kapsel
AP

Vor dem Experiment: Tang Yongkang, Luo Jie, Wu Shiyun and Tong Feizhou vor dem Eintritt in die Kapsel