Sojus-Kapsel an der Internationalen Raumstation: Russen wollen All-Flüge teurer machen
AP / NASA

Sojus-Kapsel an der Internationalen Raumstation: Russen wollen All-Flüge teurer machen